Thursday, June 16, 2022 Новини 224
В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ по графика,
Thursday, May 12, 2022 Новини 495
На 10 -11 май 2022г. град Сунгурларе бе домакин на Националната ученическа викторина по БДП "Да запазим децата на пътя". Нашият отбор по БДП взе участие и след оспорвана надпревара се пребори за ВТОРОТО МЯСТО. Поздравления за Ана-Мария от 7а, Латинка от 6в, Калин от 6в, Цветислав от 5в и Георги от 7б.

  Правилник за вътрешен трудов ред

  Правилник за дейността на училището

   Стратегия за развитие на VI Средно училище „Отец Паисий“- град Монтана за периода 2016-2020 г.  

1. УВОД.

Директорът осъществява държавната политика, като изпълнява функции и дейности, регламентирани в ЗПУО, ДОС за организация на дейностите в системата на предучилищно и училищно образование, Длъжностната характеристика, Кодекса на труда и други специфични за образованието закони, наредби, правилници.

В своята дейност се ръководи от стратегическите цели на МОН за развитие на образованието, както и съобразно програмите за развитие на област Монтана.

2. SWOT – АНАЛИЗ.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Непрофилирано обучение в 9-12 клас, алтернативно и конкурентноспособно на останалите основни и средни училища,;

 • Успешно реализирани проекти в начален етап в посока етническа интеграция, както и за оборудване на ИКТ кабинет 10 терминални решени класна стая с интерактивна дъска, работа по проект „ Подобряване качеството на образованието чрез въвеждането на целодневна организация на учебния процес”, проект, проект „Включващо обучение“, подобряване на МТБ;

 • Въведена е целодневна организация на учебния ден и хранене;

 • Участие в национални конференции за споделяне на положителен опит за етническо приобщаване ;

 • Газифицирана сграда;

 • Добър сграден фонд, обзавеждане, спортна база,басейн, фитнес зала, двор 2 дка;

 • Превръщането на училището в средищно и осъществяване на училищна политика в тази насока;

 • Квалифициран учителски състав;

 • Работа по проект „Мярка без свободен час“; проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 • Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети;

 • Разширена INTERNET мрежа, достъп до Wi-Fi;

 • Библиотека с добър библиотечен фонд;

 • Работа по проекти и довеждането им до по-добри резултати;

 • Академия за родители;

 • Умения за планиране;

 • Голям брой на учениците в училището;

 • Електронна система за видеонаблюдение;

 • Осигурена охрана

 • Ниско входно ниво на знания на постъпващите ученици, нисък успех, особен в пети клас.

 • Отдалеченост на учебната сграда от центъра на града,

 • Липса на средства и мотив за закупуване на учебници за учениците от 9/12 клас;

 • Ниска мотивация на учениците от 9/12 клас;

 • Малък процент на заинтересовани и активни родителите;

 • Липса на средства за извънкласна дейност;

 • Агресивност у учениците;

 

 

 

 

 

 

 

РИСКОВЕ

ВЪЗМОЖНОСТИ

/Дейности за преодоляване на рисковете/

 • Невисок процент на продължилите образованието си във ВУЗ след завършване на 12 клас;

 • Отрицателна демографска и възрастова характеристика на района;

 • Неоптимизирана училищна мрежа от основни и средни и училища в Монтана;

 • Ниски резултати на пътуващите ученици от средищното училище.

 • Слаба мотивация за учене в учениците от ромския етнос;

 • Висок брой неизвинени отсъствия сред учениците от 5-12 клас;

 • Отдалеченост на училището от културните институции на града.

 • Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики сред учителите;

 • Осъвременяване на МТБ;

 • Система за тестово оценяване по всеки предмет и външно оценяване;

 • Разширяване на партньорствата с други институции;

 • Усъвършенстване на училищните учебни планове за различните степени на обучение – основна и средна, актуализиране на учебното съдържание в съответствие с изискванията на профила;

 • Развиване на художествена самодейност, извънкласна дейност.

 • Осигуряване на позитивна учебна среда за социално развитие на учениците;

 • Повишаване квалификацията на учителите и утвърждаване на информационните технологии за преподаване;

 • Утвърждаване чувство за принадлежност към училището и екипа от всеки ученик, учител и служител.

 • Развиване и възпитаване на спортна активност и култура на учениците, чрез участието им в ДЧ ФВС и в подкрепянето на отбора по приложно колоездене в училището.

 

 

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО през учебната 2015/2016 г.

В резултат на тенденцията на ежегодно намаляване броят на учениците, през учебната 2015/2016 г., след предложение на Кмета на Община Монтана и Становище на Началника на РИО – Монтана, Министърът на МОН издаде Заповед № РД-14-110/7 юли 2016 г.(обн. в ДВ, бр. 54/15 юли 2016 г.), на основание на която училищата VII СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ и VIII СОУ „Отец Паисий се преобразуват в VI СУ „Отец Паисий“. Заповедта влезе в сила от 1 август 2016 г.

През учебната 2015/2016 г. в VIII СОУ „Отец Паисий се сформираха 18 паралелки. В началото на учебната година в дневна форма се обучаваха 371 ученици. Училището е утвърдено като средищно, с постановление №84/2009г. на МОН, в резултат на което през годината се обучават ученици от закритото училище от с. Студено буче и с. Войници.

Учебната годината завършват 356 ученици. Училището завършват 21 ученици от 12 клас и се дипломират 11 ученици през майската сесия.

През учебната 2015/2016 г. в VII СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ се сформираха 16 паралелки. В началото на учебната година в дневна форма се обучаваха 356 ученици. Учебната година завършват 360 ученици. Училището завършват 19 ученици от 12 клас и се дипломират 3 ученици през майската сесия.

Община Монтана осигурява превоз на учениците от с. Студено буче и училището - от ромския квартал Кошарник .

Оценка на състоянието

 • Училището започва новата учебна година с 684 ученици, педагогически персонал 65, непедагогически 18.

 • Създадената система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчет на резултатите, осигуреност на единство и непрекъснатост на УВП, правилното планиране бяха решаващи условия за усъвършенстване качеството на обучението. Постигнати бяха добри резултати от УВР, създадени бяха добри условия за УВП. Като ефективна форма на контрол се наложи външното оценяване;

 • Учениците от 12 клас се представят успешно на ДЗИ по БЕЛ, Биология и ЗО.

 • Изграждат се връзки за сътрудничество с родителите. Започна работа Академия за родителите, в рамките на която родители и ученици бяха обучавани по отношение превенция за употреба на дрога и упойващи вещества, намаляване на агресията сред учениците, превенция на отсъствия, бягства от училище и противообществени прояви.

 • Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. Осигурена беше творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на УВП за изпълнение на стандартите по ДОИ;

 • По общообразователни предмети бяха организирани и проведени училищни олимпиади. Ученици от училището участваха в областната олимпиада по български език и литература и математика. Не малки са и успехите по физическо възпитание и спорт. По традиция нашите ученици печелят призовите места на общинските състезания по плуване, а отборът по приложно колоездене е републикански шампион.

 • Колективът натрупа опит за работа по проекти;

 • Утвърдиха се традиции за честване на училищни и национални празници;

 • Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и ученици.

 • Училището работи на делегиран бюджет. Мотивират се морално и материално учители и ученици за постигнатите резултати;

 • Утвърди се система на диференцирано заплащане на учителския труд като стълб за допълнително материално стимулиране според качеството на труда;

 • Продължава да се осъвременява и ремонтира наличната МТБ.

  4. ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

4.1. Мисия на училището:

Утвърждаване на Шесто средно училище „Отец Паисий“ като конкурентноспособно, гарантиращо високо качество на общообразователната подготовка на учениците от първи – дванадесети клас.

 Визия на училището:

Шесто СУ «Отец Паисий» да се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, като се стремим да прилагаме нови образователни модели и иновационни преподавателски практики, с цел стимулиране на учениците за пълна себеизява и за участие в конкурси на областни и национални нива. Учениците, завършили училището да могат да реализират в максимална степен своите житейски планове, като зачитат правилата и не накърняват правата на другите.

  1. Основни цели:

   • Издирване, прибиране, задържане и превенция на отпадане от училище на ученици, които посещават нередовно учебните занятия.Включване на същите към Регистъра на училището на ученици, застрашени от отпадане от училище;

   • Осигуряване на подкрепяща среда на ученици със СОП, в риск, с изявени дарби и хронични заболявания;

 • Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация;

 • Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

 • Формиране потребности, интереси и нагласа за учене и самоусъвършенстване през целия живот;

 • Повишаване на авторитета и социалния статус на учителите;

 • Изграждане на физически и морално здрави, дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности;

 • Множество изяви в областта на спорта и изобразителното изкуство;

 • Формиране на чувство за принадлежност към училището, към Монтана, към България;

 • Обвързване на системата за диференцирано заплащане с резултатите на учениците;

4. 4. Основни задачи:

 • Издигане авторитета на училището като институция;

 • Повишаване авторитета на учителя, превръщането му в медиатор на знанията и уменията на учениците и координатор на дейностите;

 • Създаване на мотивация за учене и среда, в която образованието се възприема като ценност;

 • Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система за оценка качеството на учителския труд, обвързан с повишаване качеството на обучението;

 • Поддържане на система за кариерно развитие на учителите;

 • Развиване на системата за вътрешно оценяване;

 • Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в територия на учениците; Включване на ученици, застрашени от отпадане в дейности, отговарящи на техните потребности и интереси;

 • Създаване и приемане на Етичен кодекс на училищната общност;

 • Насърчаване и развитие на ученическия спорт, повишаване на двигателната активност на учениците;

 • Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно партньорство с родители;

 • Ефективно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет;

 • Утвърждаване на Обществения съвет като орган за подпомагане развитието на училището и за осъществяване на граждански контрол на управлението му;

 • Утвърждаване на Училищното настоятелство в орган с реални и ефективни правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на училището;

 • Утвърждаване на Училищния съвет като колективен орган за управление на училището;

4. 4. Приоритети:

 • Повишаване на интереса на учениците към учебен труд и практическа реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, използване на иновативни техники в преподаването;

 • Надеждна комуникация с родителите на учениците и осигуряване на редовна и позитивна обратна информация чрез общи и индивидуални родителски срещи и използване на разнообразни форми за информиране; Изготвяне на изричен План за работа с родители на ученици, застрашени от отпадане от училище.

 • Работа по гражданското образование и възпитание с цел изграждане на подкрепяща среда и редуциране на нежелателното поведение на учениците и отсъствие от училище.

 • Утвърждаване на формите за традиционни за училището дейности: състезания, празници, посещения, екскурзии и др. в партньорство с образователни институции, родители, УН, ОС, извънправителствени организации, бизнес-партньори и др.;

 • Акцентиране върху използването на съвременни методи и ИКТ в преподаването;

 • Доусъвършенстване на системата за диференцирано заплащане, обвързвайки я с резултатите на учениците;

 • Екипност в работата на учителите – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение;

 • Ефективно управление на ресурсите на училището;

 • Ефективно използване и обновяване на материално-техническата база чрез съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност;

 • Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране (разработване и реализиране на проекти);

 • Управление на училището не от хора, а от правила.

 4.5. Принципи.

 • Прозрачност на решенията, информираност на учители, ученици, родители, общественост;

 • Диалог с участниците в образователния процес - ученици, учители;

 • Проучване и удовлетворяване на потребностите на:

  • учениците – избираеми и факултативни учебни часове, група по ПДО;

  • учителите – поддържане и повишаване на квалификацията;

  • осъществяване на социален живот сред членовете на колектива за поддържане на добър микроклимат в него;

 • Популяризиране на съвременни методи на преподаване и учене, добри практики, мултимедийно и комплексно представяне на учебното съдържание;

 • Екипност в работата на учители и ученици;

 • Ориентираност към интересите на ученика и способностите му да прилага усвоените компетентности на практика;

 • Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик;

 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация;

 • Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

5ПРИЛАГАНЕ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

На изпълнението на Стратегията за развитие на училището са подчинени всички училищни документи в детайли, срокове и отговорници. Реализирането й обхваща период от четири учебни години и изпълнението на конкретните дейности по основните задачи се извършва на срочните и годишните заседания на Педагогическия съвет.

         6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

При реализиране на дейностите на училището, персоналът да съблюдава следните етични норми:

 • Да се научим да живеем заедно като се развиваме, разбираме и зачитаме себе си и другите, справяме се в конфликтни ситуации в дух на толерантност;

 • Да се научим да бъдем, а не да изглеждаме. Да правим най-доброто, да отдаваме най-доброто от себе си за изпълнение на поставените цели. Учителят ежедневно да проявява качества, не да иска да направи ученика като себе си, а ученикът да поиска да стане като учителя.

Очаквани резултати от заложените принципи и дейности в стратегията:

 • Шесто СУ „Отец Паисий“ - Монтана да се утвърди като уважавано общообразователно училище в областта;

 • Шесто СУ „Отец Паисий“ - Монтана да се утвърди като предпочитано училище от ученици и родители, живеещи в кв. „Младост“;

 • Устойчиво развитие на профилираното обучение;

 • Повишено качество на образование и обучение;

 • Подобряване и осъвременяване на материално-техническата база и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд;

 • Постигане на координация между институциите, заинтересовани от качествено професионално образование, адекватно на динамичния пазар на труда;

 • Изграждане на подкрепяща среда – за учениците се осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване способностите и уменията им; увеличаване на гражданското образование, организиране на извънкласните форми, подобряване на здравното образование, работа с учениците за преодоляване на негативни прояви;

 • Привличане на медиите като партньори за популяризиране постиженията на училището;

 • Партньорство с родителите – равноправен диалог с тях, умение за общуване със собствените си деца, мотивиране за различни видове съвместни дейности;

 • Изграждане на система за оценка на качеството на работа в училище;

 • Адекватна оценка на качеството на учителския труд и заплащане в съответствие с качеството на работа.