Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

Tuesday, 15 Октомври 2019

  • Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием след седми клас - ТУК

 ОБЯВА

за ДЪРЖАВЕН ПЛАН–ПРИЕМ

за УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование VI СУ „Отец Паисий“ обявява прием на една паралелка в VIII клас – 26 ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език с профил „Предприемачески“ със срок на обучение 5 години.

Профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии.

Класирането ще се извърши на основание бал в низходящ ред.


Балообразуване: Към удвоения брой точки от НВО* по БЕЛ** и математика се прибавят еднократно оценките, приравнени в точки, от "география и икономика" и "информационни технологии" от Свидетелството за основно образование (след 7 клас).

 

* НВО - Национално Външно Оценяване

** БЕЛ - Български Език и Литература