Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

 Понеделник  Вторник  Сряда   Четвъртък   Петък

 2018/2019 учебна година, ВТОРИ учебен срок

Резултат с изображение за книги и наука

 

 • ГРАФИК на часовете за консултации с учениците

  през І учебен срок, учебна 2018/2019 година 

  Преподавател

  ден

  начален час

  1

  Албена  Александрова

  сряда

  13,10

  2

  Антоанета Каменова

  вторник

  13,10

  3

  Ася Асенова

  петък

  13,10

  4

  Борислав Стоянов

  вторник

  13,10

  5

  Вера Андонова

  сряда

  13,10

  6

  Георги Филипов

  сряда

  13,10

  7

  Десислава Стоянова

  вторник

  13,10

  8

  Иванка Славейкова

  вторник

  13,10

  9

  Илиан Александров

  вторник

  13,10

  10

  Лидия Шкрибайло

  вторник

  12,30

  11

  Лозанка Митова

  понеделник

  13,10

  12

  Мариана Пенкова

  вторник

  13,10

  13

  Мариана Славчева

  вторник

  12,30

  14

  Мартин Иванов

  понеделник

  13,10

  14

  Мая Младенова

  понеделник

  13,10

  15

  Павлина Кръстева

  вторник

  12,30

  16

  Ралица Тоскина

  петък

  13,10

  17

  Румяна Костова

  четвъртък

  13,10

  18

  Соня Боянова

  сряда

  13,10

  19

  Татяна Петрова

  понеделник

  13,10

  20

  Цветанка Василева

  понеделник

  13,10

  21

  Цветелина Тодорова

  понеделник

  13,10

  22

  Цецка Каменова

  вторник

  13,10

  23

  Юлия Николова

  вторник

  13,10

   Съгласно Заповед № РД-15-46/18.09.2018 г.