Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

 

1.     Десислава Герчева – председател;

2.     Марина Кръстева – секретар;

3.     Валентин Илиев;

4.     Цветана Симеонова;

5.     Зоя Цекова;

6.     Полина Михайлова;

7.     Антоанета Коцина.