Tuesday, July 23, 2019 Новини 1672
От 11 до 13 юли 2019г. в хотелски комплекс „Делта“ в с. Огняново 22 педагогически специалисти от нашето училище се включиха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на тема: Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда.

              2018/2019

КЛАС:

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Група ЦДО

I а

Костадинка Янева

Елена Иванова

I б

Габриела Василева

Цветана Петрова

I в

Славомира Кирилова

Цветанка Петренова

II a

Румяна Стоянова

Биляна Петкова

II б

Веса Любенова

Антонина Ницова

II в

Виолета Димитрова

Чайка Денева

III а

Петрана Първанова

Надя Каменова

III б

Анелия Миронова

Галя Георгиева

III в

Илиянка Димитрова

Валя Асенова

IV а

Даниела Георгиева

Таня Йорданова

IV б

Катя Красимирова

Ася Лазарова

IV в

Ваня Целова

V a

Мая Младенова

Христо Марков

V б

Цветелина Тодорова

VI а

Цветанка Василева

VI б

Цецка Каменова

VI в

Десислава Стоянова

VII а

Ралица Тоскина

VII б

Иванка Славейкова

VII в

Албена Александрова

VII г

Румяна Костова

VIII

Ася Асенова

 

IX

Лозанка Митова

 

X

Лидия Шкрибайло

 

XI

Татяна Петрова

 

XII

Мариана Славчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018